Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5604 NITI I KORD OD GUME, PREKRIVENI TEKSTILNIM MATERIJALOM; TEKSTILNO PREDIVO, TRAKE I SLIČNO IZ TAR, BROJA 5404 I 5405, IMPREGNISANI, PREVUČENI, OBLOŽENI GUMOM ILI PLASTIČNOM MASOM:
  5604 10 00 00 − NITI I KORD OD GUME, PREKRIVENI TEKSTILNIM MATERIJALOM
  5604 90 − OSTALO