Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5603 NETKANI TEKSTIL, UKLJUČUJUĆI IMPREGNISAN, PREVUČEN, PREKRIVEN ILI LAMINIRAN:
                       − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH FILAMENATA:
                       − OSTALI: