Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5602 FILC, UKLJUČUJUĆI IMPREGNISAN, PREVUČEN ILI LAMINIRAN:
  5602 10 − IGLANI FILC I TKANINE DOBIJENE PREPLITANJEM VLAKANA IZ KOPRENE ('STITCH-BONDED' TKANINE):
                       − OSTALI FILC, NEIMPREGNISAN, NEPREVUČEN, NEPREKRIVEN NITI LAMINIRAN:
  5602 90 00 00 − OSTALO