Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5601 VATA OD TEKSTILNIH MATERIJALA I PROIZVODI OD VATE; TEKSTILNA VLAKNA DUŽINE DO 5 MM (FLOK); PRAH I NOPE OD TEKSTILNOG MATERIJALA:
                       − VATA OD TEKSTILNIH MATERIJALA I PROIZVODI OD VATE:
  5601 30 00 00 − TEKSTILNI FLOK, PRAH I NOPE