Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 55 - VJEŠTAČKA ILI SINTETIČKA VLAKNA, SJEČENA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5501 KABLOVI OD SINTETIČKIH FILAMENATA:
  5502 KABLOVI OD VJEŠTAČKIH FILAMENATA:
  5503 SINTETIČKA VLAKNA SJEČENA, NEVLAČENA, NEČEŠLJANA NITI DRUKČIJE PRERAĐIVANA ZA PREDENJE:
  5504 VJEŠTAČKA VLAKNA, SJEČENA, NEVLAČENA, NEČEŠLJANA NITI DRUKČIJE PRERAĐIVANA ZA PREDENJE:
  5505 OTPACI (UKLJUČUJUĆI KRATKA VLAKNA DOBIJENA PRI ČEŠLJANJU, OTPATKE OD PREDIVA I RAŠČUPANE OSTATKE) OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  5506 SINTETIČKA VLAKNA SJEČENA (ŠTAPEL), VLAČENA, ČEŠLJANA ILI DRUKČIJE PRERAĐIVANA ZA PREDENJE:
  5507 00 00 00 VJEŠTAČKA VLAKNA, SJEČENA, VLAČENA, ČEŠLJANA ILI DRUKČIJE PRERAĐIVANA ZA PREDENJE
  5508 KONAC ZA ŠIVENJE OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA, SJEČENIH (ŠTAPEL), PRIPREMLJEN ILI NEPRIPREMLJEN ZA PRODAJU NA MALO:
  5509 PREDIVO (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) OD SINTETIČKIH VLAKANA SJEČENIH, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5510 PREDIVO (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) OD VJEŠTAČKIH VLAKANA, SJEČENIH, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5511 PREDIVO (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA SJEČENIH, PRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5512 TKANINE SA SADRŽAJEM 85% ILI VIŠE PO MASI SINTETIČKIH VLAKANA, SJEČENIH:
  5513 TKANINE OD SINTETIČKIH VLAKANA, SJEČENIH, SA SADRŽAJEM MANJE OD 85% PO MASI TIH VLAKANA, U MJEŠAVINI PRETEŽNO ILI SAMO SA PAMUKOM, MASE DO 170G/M2:
  5514 TKANINE OD SINTETIČKIH VLAKANA SJEČENIH, SA SADRŽAJEM MANJE OD 85% PO MASI TIH VLAKANA, U MJEŠAVINI PRETEŽNO ILI SAMO SA PAMUKOM, MASE PREKO 170 G/M2:
  5515 OSTALE TKANINE OD SINTETIČKIH VLAKANA, SJEČENIH:
  5516 TKANINE OD VJEŠTAČKIH VLAKANA, SJEČENIH: