Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 54 - VJEŠTAČKI ILI SINTETIČKI FILAMENTI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5401 KONAC ZA ŠIVENJE OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH FILAMENATA, NEPRIPREMLJEN ILI PRIPREMLJEN ZA PRODAJU NA MALO:
  5402 PREDIVO OD SINTETIČKIH FILAMENATA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE), NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO, UKLJUČUJUĆI SINTETIČKE MONOFILAMENTE FINOĆE MANJE OD 67 DECITEKSA:
  5403 PREDIVO OD VJEŠTAČKIH FILAMENATA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE), NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO, UKLJUČUJUĆI VJEŠTAČKE MONOFILAMENTE FINOĆE MANJE OD 67 DECITEKSA:
  5404 SINTETIČKI MONOFILAMENTI, FINOĆE OD 67 DECITEKSA ILI VEĆE I ČIJA DIMENZIJA POPREČNOG PRESJEKA NE PRELAZI 1 MM; TRAKE I SLIČNO (NPR,,: VJEŠTAČKA SLAMA) OD SINTETIČKIH TEKSTILNIH MATERIJALA VIDLJIVE ŠIRINE DO 5 MM:
  5405 00 00 00 VJEŠTAČKI MONOFILAMENTI, FINOĆE OD 67 DECITEKSA ILI VEĆE I ČIJA DIMENZIJA POPREČNOG PRESJEKA NE PRELAZI 1 MM; TRAKE I SLIČNO (NPR,: VJEŠTAČKA SLAMA) OD VJEŠTAČKOG TEKSTILNOG MATERIJALA VIDLJIVE ŠIRINE DO 5 MM
  5406 00 00 00 PREDIVO OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH FILAMENATA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) PRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO
  5407 TKANINE OD SINTETIČKIH FILAMENATA PREDIVA, UKLJUČUJUĆI TKANINE DOBIJENE OD PROIZVODA IZ TAR, BROJA 5404:
  5408 TKANINE OD VJEŠTAČKOG FILAMENT PREDIVA, UKLJUČUJUĆI TKANINE DOBIJENE OD PROIZVODA IZ TAR, BROJA 5405: