Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 53 - OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA; PREDIVO OD HARTIJE I TKANINE OD PREDIVA OD HARTIJE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5301 LAN, SIROV ILI PRERAĐIVAN ALI NEPREDEN; KUČINA I OTPACI OD LANA (UKLJUČUJUĆI I OTPATKE PREDIVA I RAŠČUPANE OSTATKE):
  5302 KONOPLJA (CANNABIS SATIVA L), SIROVA ILI PRERAĐIVANA ALI NEPREDENA; KUČINA I OTPACI OD KONOPLJE (UKLJUČUJUĆI OTPATKE PREDIVA I RAŠČUPANE OSTATKE):
  5303 JUTA I OSTALA TEKSTILNA LIKASTA VLAKNA (ISKLJUČUJUĆI LAN, KONOPLJU I RAMIJU), SIROVA ILI PRERAĐIVANA ALI NEPREDENA; KUČINA I OTPACI OD OVIH VLAKANA (UKLJUČUJUĆI OTPATKE PREDIVA I RAŠČUPANE OSTATKE):
  5305 00 00 00 KOKOSOVO VLAKNO, ABAKA (MANILA ILI MUSA TEXTILIS NEE), RAMIJA I OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAKNA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTA NITI OBUHVAĆENA, SIROVA, PRERAĐIVANA ALI NEPREDENA; KUČINA, IŠČEŠAK I OTPACI OD TIH VLAKANA (UKLJUČUJUĆI OTPATKE PREDIVA I RAŠČUPANE OSTATKE)
  5306 PREDIVO OD LANA:
  5307 PREDIVO OD JUTE ILI OSTALIH TEKSTILNIH LIKASTIH VLAKANA IZ TAR, BROJA 5303:
  5308 PREDIVO OD OSTALIH BILJNIH TEKSTILNIH VLAKANA; PREDIVO OD HARTIJE:
  5309 TKANINE OD LANA:
  5310 TKANINE OD JUTE ILI OSTALIH TEKSTILNIH LIKASTIH VLAKANA IZ TAR, BROJA 5303:
  5311 00 TKANINE OD OSTALIH BILJNIH TEKSTILNIH VLAKANA; TKANINE OD PREDIVA OD HARTIJE: