Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 52 - PAMUK
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5201 00 PAMUK, NEKARDIRAN ILI NEČEŠLJAN:
  5202 OTPACI OD PAMUKA (UKLJUČUJUĆI OTPATKE OD PREDIVA I RAŠČUPANE TEKSTILNE MATERIJALE):
  5203 00 00 00 PAMUK, KARDIRAN ILI ČEŠLJAN
  5204 KONAC ZA ŠIVENJE OD PAMUKA, NEPRIPREMLJEN ILI PRIPREMLJEN ZA PRODAJU NA MALO:
  5205 PREDIVO OD PAMUKA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE), SA SADRŽAJEM 85% ILI VIŠE PO MASI PAMUKA, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5206 PREDIVO OD PAMUKA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) SA SADRŽAJEM MANJE OD 85% PO MASI PAMUKA, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5207 PREDIVO OD PAMUKA (OSIM KONCA ZA ŠIVENJE) PRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5208 TKANINE OD PAMUKA SA SADRŽAJEM 85% ILI VIŠE PO MASI PAMUKA, MASE DO 200 G/M2:
  5209 TKANINE OD PAMUKA, SA SADRŽAJEM 85% ILI VIŠE PO MASI PAMUKA, MASE PREKO 200 G/M2:
  5210 TKANINE OD PAMUKA SA SADRŽAJEM MANJE OD 85% PO MASI PAMUKA, U MJEŠAVINI PRETEŽNO ILI SAMO SA VJEŠTAČKIM ILI SINTETIČKIM VLAKNIMA, MASE DO 200 G/M2:
  5211 TKANINE OD PAMUKA, SA SADRŽAJEM MANJE OD 85% PO MASI PAMUKA, U MJEŠAVINI PRETEŽNO ILI SAMO SA VJEŠTAČKIM ILI SINTETIČKIM VLAKNIMA, MASE PREKO 200 G/M2:
  5212 OSTALE TKANINE OD PAMUKA: