Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 51 - VUNA, FINA ILI GRUBA, ŽIVOTINJSKA DLAKA, PREDIVO I TKANINE OD KONJSKE DLAKE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5101 VUNA, NEVLAČENA ILI NEČEŠLJANA:
  5102 FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA, NEVLAČENA ILI NEČEŠLJANA:
  5103 OTPACI OD VUNE ILI FINE ILI GRUBE ŽIVOTINJSKE DLAKE, UKLJUČUJUĆI OTPATKE PREDIVA ALI ISKLJUČUJUĆI RAŠČUPANE TEKSTILNE MATERIJALE:
  5104 00 00 00 RAŠČUPANI TEKSTILNI MATERIJALI OD VUNE ILI FINE ILI GRUBE ŽIVOTINJSKE DLAKE
  5105 VUNA I FINA ILI GRUBA ŽIVOTINJSKA DLAKA, VLAČENA ILI ČEŠLJANA (UKLJUČUJUĆI ČEŠLJANU VUNU U MASI):
  5106 PREDIVO OD VLAČENE VUNE, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5107 PREDIVO OD ČEŠLJANE VUNE, NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5108 PREDIVO OD FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE (VLAČENO ILI ČEŠLJANO) NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5109 PREDIVO OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE PRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5110 00 00 00 PREDIVO OD GRUBE ŽIVOTINJSKE DLAKE ILI KONJSKE DLAKE (UKLJUČUJUĆI OBAVIJENO PREDIVO OD KONJSKE DLAKE), PRIPREMLJENO ILI NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO
  5111 TKANINE OD VLAČENE VUNE ILI OD VLAČENE FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE:
  5112 TKANINE OD ČEŠLJANE VUNE ILI OD ČEŠLJANE FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE:
  5113 00 00 00 TKANINE OD GRUBE ŽIVOTINJSKE ILI KONJSKE DLAKE