Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 50 - SVILA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5007 TKANINE OD SVILE ILI OD OTPADAKA SVILE:
  5007 10 00 00 − TKANINE OD BURET-SVILE
  5007 20 − OSTALE TKANINE KOJE PO MASI SADRŽE 85% ILI VIŠE SVILE ILI DRUGIH OTPADAKA SVILE, OSIM BURET-SVILE:
  5007 90 − OSTALE TKANINE: