Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 50 - SVILA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5006 00 SVILENO PREDIVO I PREDIVO OD OTPADAKA SVILE, PRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO; SVILENI KETGUT:
  5006 00 10 00 − SVILENO PREDIVO
  5006 00 90 − PREDIVO OD OTPADAKA BURETA ILI DRUGIH OTPADAKA OD SVILE; SVILENI KATGUT