Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4911 OSTALI ŠTAMPANI MATERIJAL, UKLJUČUJUĆI ŠTAMPANE SLIKE I FOTOGRAFIJE:
  4911 10 − TRGOVAČKI REKLAMNI MATERIJAL, TRGOVAČKI KATALOZI I SLIČNO:
                       − OSTALO: