Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4907 00 POŠTANSKE, TAKSENE ILI SLIČNE MARKE, NEPONIŠTENE, KOJE SU U OPTICAJU ILI SU NAMIJENJENE DA BUDU U OPTICAJU U ZEMLJI U KOJOJ IMAJU ILI ĆE IMATI PRIZNATU NOMINALNU VRIJEDNOST; HARTIJE SA ŠTAMPANIM ILI UTISNUTIM TAKSENIM MARAKAMA; BANKNOTE, ČEKOVI, AKCIJE, DIONICE, OBVEZNICE I SLIČNA DOKUMENTA:
  4907 00 10 00 − POŠTANSKE, TAKSENE I SLIČNE MARKE
  4907 00 30 00 − BANKNOTE KOJE NE PREDSTAVLJAJU ZAKONSKO SREDSTVO PLAĆANJA NI U JEDNOJ ZEMLJI
  4907 00 90 00 − OSTALO