Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4905 GEOGRAFSKE I HIDROGRAFSKE KARTE ILI SLIČNE KARTE SVIH VRSTA, UKLJUČUJUĆI ATLASE, ZIDNE KARTE, TOPOGRAFSKE PLANOVE I GLOBUSE, ŠTAMPANI:
  4905 20 00 00 − U OBLIKU KNJIGE
  4905 90 00 00 − OSTALO