Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4902 NOVINE, ČASOPISI I OSTALE PERIODIČNE PUBLIKACIJE, ILUSTROVANI ILI NE, SA ILI BEZ REKLAME:
  4902 10 00 00 − KOJE IZLAZE NAJMANJE ČETIRI PUTA NEDELJNO
  4902 90 00 00 − OSTALO