Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4901 ŠTAMPANE KNJIGE, BROŠURE, LECI I SLIČNI ŠTAMPANI MATERIJAL, UKLJUČUJUĆI I SLOBODNE LISTOVE:
  4901 10 00 00 − U SLOBODNIM LISTOVIMA, NEPRESAVIJENIM ILI PRESAVIJENIM (DN11)
                       − OSTALO: