Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 49 - ŠTAMPANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE; RUKOPISI, KUCANI TEKSTOVI I PLANOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4901 ŠTAMPANE KNJIGE, BROŠURE, LECI I SLIČNI ŠTAMPANI MATERIJAL, UKLJUČUJUĆI I SLOBODNE LISTOVE:
  4902 NOVINE, ČASOPISI I OSTALE PERIODIČNE PUBLIKACIJE, ILUSTROVANI ILI NE, SA ILI BEZ REKLAME:
  4903 00 00 00 DJEČIJE SLIKOVNICE, KNJIGE ZA CRTANJE ILI BOJENJE
  4904 00 00 00 MUZIČKA DJELA, ŠTAMPANA ILI U RUKOPISU, POVEZANA ILI NEPOVEZANA, ILUSTROVANA ILI NEILUSTROVANA
  4905 GEOGRAFSKE I HIDROGRAFSKE KARTE ILI SLIČNE KARTE SVIH VRSTA, UKLJUČUJUĆI ATLASE, ZIDNE KARTE, TOPOGRAFSKE PLANOVE I GLOBUSE, ŠTAMPANI:
  4906 00 00 00 ORIGINALNI PLANOVI I CRTEŽI RAĐENI RUKOM ZA ARHITEKTURU, MAŠINOGRADNJU, INDUSTRIJU, TRGOVINU, TOPOGRAFIJU ILI SLIČNE SVRHE; RUKOPISI; KARBON KOPIJE I FOTOGRAFSKE REPRODUKCIJE NA OSJETLJIVOJ HARTIJI PRETHODNO NAVEDENIH PROIZVODA (DN11)
  4907 00 POŠTANSKE, TAKSENE ILI SLIČNE MARKE, NEPONIŠTENE, KOJE SU U OPTICAJU ILI SU NAMIJENJENE DA BUDU U OPTICAJU U ZEMLJI U KOJOJ IMAJU ILI ĆE IMATI PRIZNATU NOMINALNU VRIJEDNOST; HARTIJE SA ŠTAMPANIM ILI UTISNUTIM TAKSENIM MARAKAMA; BANKNOTE, ČEKOVI, AKCIJE, DIONICE, OBVEZNICE I SLIČNA DOKUMENTA:
  4908 HARTIJE ZA PRESLIKAVANJE (DEKALKOMANIJE):
  4909 00 00 00 ŠTAMPANE ILI ILUSTROVANE POŠTANSKE RAZGLEDNICE; ČESTITKE I KARTE KOJE IMAJU LIČNE PORUKE, ŠTAMPANE, ILUSTROVANE ILI NEILUSTROVANE, SA KOVERTIMA ILI BEZ KOVERATA ILI UKRASA
  4910 00 00 00 KALENDARI SVIH VRSTA, ŠTAMPANI, UKLJUČUJUĆI KALENDAR BLOKOVE
  4911 OSTALI ŠTAMPANI MATERIJAL, UKLJUČUJUĆI ŠTAMPANE SLIKE I FOTOGRAFIJE: