Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 48 - HARTIJA I KARTON; PROIZVODI OD HARTIJINE PULPE, HARTIJE ILI KARTONA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4801 00 00 00 NOVINSKA HARTIJA, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA
  4802 NEPREMAZANA HARTIJA I KARTON, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA PISANJE, ŠTAMPANJE ILI OSTALE GRAFIČKE SVRHE, UKLJUČUJUĆI NEPROBUŠENU HARTIJU I KARTON ZA BUŠENE KARTICE I TRAKE U ROLNAMA ILI PRAVOUGAONIM (UKLJUČUJUĆI ČETVRTASTIM) LISTOVIMA, BILO KOJE VELIČINE, OSIM HARTIJE IZ TAR, BROJA 4801 ILI 4803; RUČNO IZRAĐENA HARTIJA I KARTON:
  4803 00 HARTIJA ZA PROIZVODNJU TOALETNE HARTIJE, HARTIJE ZA SKIDANJE ŠMINKE, HARTIJE ZA PEŠKIRE, SERVIJETA I MARAMICA I SLIČNIH HARTIJA ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU ILI ZA SANITARNE SVRHE, CELULOZNA VATA, LISTOVI ILI TRAKE OD CELULOZNIH VLAKANA, UKLJUČUJUĆI NABORANE (KREPOVANE, PLISIRANE I DR,) RELJEFNE, BUŠENE, POVRŠINSKI BOJENE, POVRŠINSKI UKRAŠENE ILI ŠTAMPANE, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA:
  4804 KRAFT HARTIJA I KARTON NEPREMAZANI, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 4802 ILI 4803:
  4805 OSTALA NEPREMAZANA HARTIJA I KARTON, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA, DALJE NEOBRAĐIVANA, OSIM KAO ŠTO JE NAVEDENO U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU:
  4806 PERGAMENT HARTIJA, HARTIJA NEPROPUSTLJIVA ZA MASNOĆE, PAUS HARTIJA I GLAZIRANA PROZIRNA HARTIJA I OSTALE GLAZIRANE PROZIRNE I POLUPROZIRNE HARTIJE, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA:
  4807 00 SLOŽENA HARTIJA I KARTON (IZRAĐENI SLJEPLJIVANJEM RAVNIH SLOJEVA), POVRŠINSKI NEPREMAZANI, NITI IMPREGNISANI, IZNUTRA OJAČANI ILI NEOJAČANI, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA:
  4808 HARTIJA I KARTON, TALASASTI (SA ILI BEZ ZALIJEPLJENIH RAVNIH POVRŠINSKIH LISTOVA), NABORANI (KREPOVANI, PLISIRANI), RELJEFNI ILI BUŠENI, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA, OSIM ONE VRSTE HARTIJE KOJA JE OPISANA U TAR, BROJU 4803:
  4809 KARBON HARTIJA, SAMOKOPIRAJUĆA HARTIJA I OSTALA HARTIJA ZA KOPIRANJE ILI PRENOŠENJE (UKLJUČUJUĆI PREMAZANU ILI IMPREGNISANU HARTIJU ZA MATRICE ZA UMNOŽAVANJE ILI OFSET PLOČE), ŠTAMPANA ILI NEŠTAMPANA, U ROLNAMA ILI LISTOVIMA:
  4810 HARTIJA I KARTON, PREMAZANI SA JEDNE ILI OBIJE STRANE KAOLINOM ILI DRUGIM NEORGANSKIM MATERIJAMA SA VEZIVNIM SREDSTVIMA ILI BEZ VEZIVNIH SREDSTAVA, I BEZ DRUGOG PREMAZA, BOJENI ILI NEBOJENI PO POVRŠINI, UKRAŠENI PO POVRŠINI ILI NEŠTAMPANI, U ROLNAMA ILI PRAVOUGAONIM (UKLJUČUJUĆI KVADRATNIM) LISTOVIMA, BILO KOJE VELIČINE:
  4811 HARTIJA, KARTON, CELULOZNA VATA, LISTOVI I TRAKE OD CELULOZNIH VLAKANA, PREMAZANI I IMPREGNISANI, PREKRIVENI, POVRŠINSKI OBOJENI, POVRŠINSKI UKRAŠENI ILI ŠTAMAPANI, U ROLNAMA ILI PRAVOUGAONIM (UKLJUČUJUĆI KVADRATNIM) LISTOVIMA, BILO KOJIH VELIČINA, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 4803, 4809 ILI 4810:
  4812 00 00 00 FILTER BLOKOVI I PLOČE OD HARTIJINE MASE
  4813 HARTIJA ZA CIGARETE, SJEČENA ILI NESJEČENA U ODREĐENE VELIČINE ILI U OBLIKU KNJIŽICA ILI CIJEVČICA:
  4814 TAPETI ZA ZIDOVE I SLIČNE POZIDNICE; VITROFANIJE ZA PROZORE OD HARTIJE:
  4816 KARBON HARTIJA, SAMOKOPIRAJUĆA HARTIJA I OSTALE HARTIJE ZA KOPIRANJE I PRENOŠENJE (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 4809), MATRICE ZA UMNOŽAVANJE I OFSET PLOČE OD HARTIJE, U KUTIJAMA ILI BEZ KUTIJA:
  4817 KOVERTI, PISMA-KOVERTI, DOPISNICE I KARTE ZA DOPISIVANJE, BEZ SLIKE, OD HARTIJE ILI KARTONA; SETOVI ZA DOPISIVANJE U KUTIJAMA, KESICAMA, NOTESIMA I SLIČNIM PAKOVANJIMA OD HARTIJE ILI KARTONA:
  4818 TOALETNA HARTIJA I SLIČNA HARTIJA, CELULOZNA VATA ILI LISTOVI I TRAKE OD CELULOZNIH VLAKANA, ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU ILI ZA SANITARNE SVRHE, U ROLNAMA ŠIRINE DO 36 CM ILI SJEČENA U ODREĐENE DIMENZIJE ILI OBLIKE; MARAMICE, LISTIĆI ZA SKIDANJE ŠMINKE, PEŠKIRI, STOLNJACI, SERVIJETE, ČARŠAVI I SLIČNI PREDMETI ZA DOMAĆINSTVO, BOLNICE I SANITARNE POTREBE, ODJEVNI PREDMETI I PRIBOR ZA ODIJEVANJE OD HARTIJINE MASE, HARTIJE, CELULOZNE VATE ILI OD LISTOVA ILI TRAKA OD CELULOZNIH VLAKANA:
  4819 KUTIJE, VREĆE I OSTALI KONTEJNERI ZA PAKOVANJE OD HARTIJE, KARTONA, CELULOZNE VATE ILI LISTOVA I TRAKA OD CELULOZNIH VLAKANA; REGISTRATORI, KUTIJE ZA PISMA I SLIČNI KARTONAŽNI PROIZVODI OD HARTIJE ILI KARTONA, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U KANCELARIJAMA, RADNJAMA ILI SLIČNO:
  4820 REGISTRI, KNJIGOVODSTVENE KNJIGE, NOTESI, KNJIGE ZA NARUDŽBINE, PRIZNANIČNE KNJIGE, AGENDE, MEMORANDUM-BLOKOVI, DNEVNICI I SLIČNI PROIZVODI, SVESKE, PODMETAČI ZA PISANJE KOMBINOVANI SA UPIJAJUĆOM HARTIJOM, POVEZI ZA KNJIGE (ZA SISTEME SLOBODNIH LISTOVA ILI DRUGI), MAPE, KOŠULJICE I FASCIKLE ZA SPISE, POSLOVNI OBRASCI U VIŠE PRIMJERAKA, SETOVI SA UMETKOM KARBON HARTIJE I SLIČNI PROIZVODI ZA PISANJE OD HARTIJE ILI KARTONA; ALBUMI ZA UZORKE ILI KOLEKCIJE I OMOTI ZA KNJIGE OD HARTIJE ILI KARTONA:
  4821 ETIKETE, OD HARTIJE ILI KARTONA, SVIH VRSTA, ŠTAMPANE I NEŠTAMPANE:
  4822 BOBINE, ŠPULNE, KOPSOVI I SLIČNE PODLOGE OD HARTIJINE MASE, HARTIJE ILI KARTONA (BUŠENI ILI NEBUŠENI, OTVRDNUTI ILI NEOTVRDNUTI):
  4823 OSTALA HARTIJA, KARTON, CELULOZNA VATA I LISTOVI I TRAKE OD CELULOZNIH VLAKANA, SJEČENI U ODREĐENE VELIČINE ILI OBLIKE; OSTALI PROIZVODI OD HARTIJINE MASE, HARTIJE, KARTONA, CELULOZNE VATE ILI LISTOVA ILI TRAKA OD CELULOZNIH VLAKANA: