Carinska tarifa

  ODJELJAK X - CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  GLAVA 47 - CELULOZA OD DREVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4701 00 MEHANIČKA DRVNA CELULOZA (DRVENJAČA):
  4702 00 00 00 HEMIJSKA DRVNA CELULOZA, RASTVORLJIVA
  4703 HEMIJSKA DRVNA CELULOZA, KAUSTIČNA ILI SULFATNA, OSIM RASTVORLJIVE:
  4704 HEMIJSKA DRVNA CELULOZA SULFITNA, OSIM RASTVORLJIVE:
  4705 00 00 00 DRVNA CELULOZA DOBIJENA KOMBINACIJOM MEHANIČKIH I HEMIJSKIH PROCESA
  4706 CELULOZA OD VLAKANA DOBIJENIH OD HARTIJE ILI KARTONA ZA PONOVNU PRERADU (OTPADAKA I OSTATAKA) ILI OD OSTALIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA:
  4707 HARTIJA ILI KARTON ZA PONOVNU PRERADU (OTPACI I OSTACI):