Carinska tarifa

    ODJELJAK IX - DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI
    GLAVA 46 - PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OSTALIH MATERIJALA ZA PLETARIJU; KORPARSKIH I PLETARSKIH PROIZVODA
    TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
    4601 PLETENICE I SLIČNI PROIZVODI OD MATERIJALA ZA PLETARSTVO, SASTAVLJENI ILI NESASTAVLJENI U TRAKE; MATERIJALI ZA PLETARSTVO, PLETENICE I SLIČNI PROIZVODI OD MATERIJALA ZA PLETARSTVO, SPOJENI U PARALELNE STRUKOVE ILI TKANI U OBLIKU I LISTA, BEZ OBZIRA DA LI SU DOVRŠENI ILI NEDOVRŠENI PROIZVODI (NPR:PODMETAČI, PROSTIRAČI I ZASTIRKE):
    4602 KORPARSKI, PLETARSKI I SLIČNI PROIZVODI IZRAĐENI DIREKTNO U OBLIKE, OD MATERIJALA ZA PLETARSTVO ILI OD PROIZVODA KOJI SE SVRSTAVAJU U TAR, BROJ 4601; PROIZVODI OD LUFE: