Carinska tarifa

  ODJELJAK IX - DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI
  GLAVA 45 - PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4501 PLUTA PRIRODNA, SIROVA ILI PROSTO PRIPREMLJENA; OTPACI OD PLUTE; PLUTA DROBLJENA, GRANULISANA ILI MLJEVENA:
  4502 00 00 00 PLUTA PRIRODNA, SA SKINUTIM SPOLJNIM SLOJEM ILI GRUBO ČETVRTASTO OTESANA ILI U OBLIKU PRAVOUGAONIH (UKLJUČUJUĆI ČETVRTASTE) BLOKOVA, PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA (UKLJUČUJUĆI NEDOVRŠENE /BLANKS/ PROIZVODE, SA OŠTRIM IVICAMA ZA ČEPOVE ILI ZAPUŠAĆE)
  4503 PROIZVODI OD PRIRODNE PLUTE:
  4504 PLUTA, AGLOMERISANA (SA VEZIVNIM SREDSTVIMA ILI BEZ VEZIVNIH SREDSTAVA) I PROIZVODI OD AGLOMERISANE PLUTE: