Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4115 VJEŠTAČKA KOŽA NA BAZI KOŽE ILI KOŽNIH VLAKANA, U OBLIKU PLOČA LISTOVA ILI TRAKA, U ROLNAMA ILI NE; OTPACI I DRUGI OSTACI OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE, NEPODESNI ZA PROIZVODNJU KOŽNIH PROIZVODA; PRAH I BRAŠNO OD KOŽE:
  4115 10 00 00 − VJEŠTAČKA KOŽA NA BAZI KOŽE ILI KOŽNIH VLAKANA, U OBLIKU PLOČA LISTOVA ILI TRAKA, U ROLNAMA ILI NE (CITES)
  4115 20 00 00 − OTPACI I DRUGI OSTACI OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE, NEPODESNI ZA PROIZVODNJU KOŽNIH PROIZVODA; PRAH I BRAŠNO OD KOŽE (CITES)