Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4114 SEMIŠOVANE KOŽE (UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJU SEMIŠOVANE KOŽE); LAKOVANA KOŽA I LAKOVANA LAMINIRANA KOŽA; METALIZOVANA KOŽA:
  4114 10 − SEMIŠOVANE KOŽE (UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJU SEMIŠOVANE KOŽE):
  4114 20 00 00 − LAKOVANA KOŽA I LAKOVANA LAMINIRANA KOŽA; METALIZOVANA KOŽA (CITES)