Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4113 KOŽE, DALJE OBRAĐIVANE POSLE ŠTAVLJENJA ILI SUŠENJA, UKLJUČUJUĆI PERGAMENTNO OBRAĐENE KOŽE OD DRUGIH ŽIVOTINJA, BEZ VUNE ILI DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM KOŽE IZ TARIFNOG BROJA 4114:
  4113 10 00 00 − OD KOZA ILI JARIĆA (CITES)
  4113 20 00 00 − OD SVINJA (CITES)
  4113 30 00 00 − OD REPTILA (RJ11)
  4113 90 00 00 − OSTALE (CITES)