Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4107 KOŽA DALJE OBRAĐIVANA POSLE ŠTAVLJENJA ILI SUŠENJA, UKLJUČUJUĆI PERGAMENTNO OBRAĐENU KOŽU, OD GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BIVOLJU) ILI KOPITARA, BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM KOŽE IZ TARIFNOG BROJA 4114:
                       − CIJELE KRUPNE I SITNE KOŽE:
                       − OSTALE, UKLJUČUJUĆI OKRAJINE: