Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4105 OVČIJE ILI JAGNJEĆE ŠTAVLJENE SUVE (CRUST) KOŽE, BEZ VUNE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
  4105 10 00 00 − U MOKROM STANJU (UKLJUČUJUĆI NEDOVRŠENE 'WET-BLUE') (VT11) (CITES)
  4105 30 − U SUVOM STANJU (CRUST):