Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4103 OSTALE KRUPNE I SITNE SIROVE KOŽE (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEUŠTAVLJENE, PERGAMENTNO NEOBRAĐENE, NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NE CIJEPANE, OSIM ISKLJUČENIH NAPOMENOM 1, POD (B) ILI (C) UZ OVU GLAVU:
  4103 20 00 00 − OD REPTILIJA (VT11) (RJ11)
  4103 30 00 00 − OD SVINJA (VT11) (CITES)
  4103 90 00 00 − OSTALE (VT11) (CITES)