Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4101 SIROVE KRUPNE I SITNE GOVEĐE KOŽE (UKLJUČUJUĆI BIVOLJE) ILI KOŽE KOPITARA (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEUŠTAVLJENE, NITI PERGAMENTNO OBRAĐENE, NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE:
  4101 20 − CIJELE KRUPNE I SITNE GOVEĐE KOŽE NEDIJELJENE , MASE PO KOŽI DO 8 KG KADA SU SUVE, DO 10 KG KAD SU SUVO-SOLJENE, ILI DO 16 KG KADA SU SVJEŽE, ZELENE (MOKRO SOLJENE) ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE:
  4101 50 − CIJELE SIROVE KRUPNE I SITNE KOŽE, MASE PREKO 16 KG:
  4101 90 00 00 − OSTALE, UKLJUČUJUĆI KRUPONE, POLUKRUPONE I OKRAJKE (TRBUŠINE) (VT11) (CITES)