Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3926 OSTALI PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA I PROIZVODI OD OSTALIH MATERIJALA IZ TAR, BROJEVA 3901 DO 3914:
  3926 10 00 00 − PROIZVODI ZA KANCELARIJE ILI ŠKOLE
  3926 20 00 00 − ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU (UKLJUČUJUĆI RUKAVICE, SA ILI BEZ PRSTIJU) (DN11)
  3926 30 00 00 − FITINZI ZA NAMJEŠTAJ, KAROSERIJE I SLIČNO
  3926 40 00 00 − STATUETE I OSTALI UKRASNI PREDMETI
  3926 90 − OSTALO: