Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3925 GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA UGRAĐIVANJE, OD PLASTIČNIH MASA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3925 10 00 00 − REZERVOARI, CISTIJERNE, KACE I SLIČNI SUDOVI, ZAPREMINE PREKO 300 L (UHU1)
  3925 20 00 00 − VRATA, PROZORI I OKVIRI ZA NJIH, PRAGOVI ZA VRATA
  3925 30 00 00 − KAPCI, ROLETNE (UKLJUČUJUĆI VENECIJANSKE ROLETNE) I SLIČNI PROIZVODI I NJIHOVI DJELOVI
  3925 90 − OSTALO: