Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3924 STONO POSUĐE, KUHINJSKO POSUĐE, OSTALI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I HIGIJENSKI ILI TOALETNI PROIZVODI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3924 10 00 − STONO I KUHINJSKO POSUĐE
  3924 90 00 00 − OSTALO (UHU1)