Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3921 OSTALE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE I TRAKE, OD PLASTIČNIH MASA:
                       − CELULARNE (ĆELIJASTE) STRUKTURE:
  3921 90 − OSTALO: