Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3920 OSTALE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE I TRAKE OD PLASTIČNIH MASA, KOJE NIJESU ĆELIJASTE STRUKTURE, NEOJAČANI, NELAMINIRANI, BEZ PODLOGE ILI KOJI NIJESU KOMBINOVANI SA DRUGIM MATERIJALIMA:
  3920 10 − OD POLIMERA ETILENA:
  3920 20 − OD POLIMERA PROPILENA:
  3920 30 00 00 − OD POLIMERA STIROLA
                       − OD POLIMERA VINIL HLORIDA:
                       − OD AKRILNIH POLIMERA:
                       − OD POLIKARBONATA, ALKIDNIH SMOLA, POLIALIL ESTARA ILI DRUGIH POLIESTARA:
                       − OD CELULOZE ILI NJENIH HEMIJSKIH DERIVATA:
                       − OD OSTALIH PLASTIČNIH MASA: