Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3918 POKRIVAČI PODOVA OD PLASTIČNIH MASA, SAMOLJEPLJIVI ILI NESAMOLJEPLJIVI, U ROLNAMA ILI U OBLIKU PLOČA; TAPETI ZA ZIDOVE ILI TAVANICE OD PLASTIČNIH MASA, DEFINISANI U NAPOMENI 9, UZ OVU GLAVU:
  3918 10 − OD POLIMERA VINIL HLORIDA:
  3918 90 00 00 − OD OSTALIH PLASTIČNIH MASA