Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3917 CIJEVI, CRIJEVA I PRIBOR ZA NJIH (NPR,: SPOJNICE, KOLJENA, PRIRUBNICE) OD PLASTIČNIH MASA:
  3917 10 − VJEŠTAČKA CRIJEVA (OMOTI ZA KOBASIČARSKE PROIZVODE) OD OČVRSUTIH BJELANČEVINA ILI CELULOZNIH MATERIJALA:
                       − CIJEVI I CRIJEVA, KRUTI:
                       − OSTALE CIJEVI I CRIJEVA:
  3917 40 00 00 − PRIBOR (DN11)