Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3916 MONOFILAMENTI NAJVEĆE DIMENZIJE POPREČNOG PRESJEKA PREKO 1 MM, ŠIPKE, ŠTAPOVI I PROFILNI OBLICI OD PLASTIČNIH MASA, POVRŠINSKI OBRAĐENI ILI NEOBRAĐENI ALI DRUKČIJE NEOBRAĐIVANI:
  3916 10 00 00 − OD POLIMERA ETILENA
  3916 20 00 00 − OD POLIMERA VINIL HLORIDA
  3916 90 − OD OSTALIH PLASTIČNIH MASA: