Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       II, OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI; POLUPROIZVODI; PROIZVODI
  3915 10 − OD POLIMERA ETILENA:
  3915 20 00 00 − OD POLIMERA STIROLA
  3915 30 00 00 − OD POLIMERA VINIL HLORIDA
  3915 90 − OD OSTALIH PLASTIČNIH MASA: