Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3911 SMOLE OD NAFTE, KUMARON - INDEN SMOLE, POLITERPENI, POLISULFIDI, POLISULFONI I OSTALI PROIZVODI NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3911 10 00 00 − SMOLE OD NAFTE, KUMARON, INDEN ILI KUMARON-INDEN SMOLE I POLITERPENI (DN11)
  3911 90 − OSTALO: