Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3909 AMINO SMOLE, FENOLNE SMOLE I POLIURETANI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3909 10 00 00 − UREA SMOLE; TIOUREA SMOLE
  3909 20 00 00 − MELAMINSKE SMOLE
                       − OSTALE AMINO SMOLE:
  3909 40 00 00 − FENOLNE SMOLE
  3909 50 − POLIURETANI: