Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3908 POLIAMIDI U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3908 10 00 00 − POLIAMID -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ILI -6,12
  3908 90 00 00 − OSTALI