Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3907 POLIACETALI, OSTALI POLIETRI I EPOKSIDNE SMOLE, U PRIMARNIM OBLICIMA; POLIKARBONATI, ALKIDNE SMOLE, POLIALILESTRI I OSTALI POLIESTRI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3907 10 00 00 − POLIACETALI
                       − OSTALI POLIETRI:
  3907 30 00 00 − EPOKSIDNE SMOLE
  3907 40 00 00 − POLIKARBONATI
  3907 50 00 00 − ALKIDNE SMOLE
                       − POLI(ETILEN TEREFTALAT):
  3907 70 00 00 − POLI (MLIJEČNA KISELINA)
                       − OSTALI POLIESTRI: