Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3906 AKRILNI POLIMERI U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3906 10 00 00 − POLI(METIL METAKRILAT)
  3906 90 − OSTALI: