Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3905 POLIMERI VINILACETATA ILI DRUGIH VINIL ESTARA, U PRIMARNIM OBLICIMA; OSTALI POLIMERI VINILA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
                       − POLI(VINIL ACETAT):
                       − KOPOLIMERI VINIL ACETATA:
  3905 30 00 00 − POLI(VINIL ALKOHOL), SA NEHIDROLIZOVANIM ACETATNIM GRUPAMA ILI BEZ NJIH
                       − OSTALO: