Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3904 POLIMERI VINILHLORIDA ILI OSTALIH HALOGENOVANIH OLEFINA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3904 10 00 00 − POLI (VINIL HLORID), NEPOMIJEŠAN SA DRUGIM MATERIJAMA
                       − OSTALI POLI (VINIL HLORID):
  3904 30 00 00 − KOPOLIMERI VINILHLORIDA-VINILACETATA
  3904 40 00 00 − OSTALI KOPOLIMERI VINILHLORIDA
  3904 50 − POLIMERI VINILIDEN HLORIDA:
                       − FLUORO-POLIMERI:
  3904 90 00 00 − OSTALI (DN11)