Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3903 POLIMERI STIROLA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
                       − POLISTIROL:
  3903 20 00 00 − KOPOLIMERI STIROL-AKRILONITRILA (SAN)
  3903 30 00 00 − KOPOLIMERI AKRILONITRIL-BUTADIEN-STIROLA (ABS) (DN11)
  3903 90 − OSTALO: