Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3902 POLIMERI PROPILENA ILI OSTALIH OLEFINA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3902 10 00 − POLIPROPILEN
  3902 20 00 00 − POLIIZOBUTILEN
  3902 30 00 00 − KOPOLIMERI PROPILENA
  3902 90 − OSTALO: