Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 30 - FARMACEUTSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3004 LJEKOVI (IZUZEV PROIZVODA IZ TAR, BROJA 3002, 3005 ILI 3006), KOJI SE SASTOJE OD POMIJEŠANIH ILI NEPOMIJEŠANIH PROIZVODA ZA TERAPEUTSKU ILI PROFILAKTIČKU UPOTREBU, PRIPREMLJENI U ODMJERENE DOZE (UKLJUČUJUĆI I ONE ZA PRIMJENJIVANJE PREKO KOŽE) ILI U OBLIKE ILI PAKOVANJA ZA PRODAJU NA MALO:
  3004 10 00 00 − KOJI SADRŽE PENICILINE ILI NJIHOVE DERIVATE, SA STRUKTUROM PENICILINSKE KISJELINE, ILI STREPTOMICINE ILI NJIHOVE DERIVATE
  3004 20 00 00 − OSTALI, KOJI SADRŽE ANTIBIOTIKE
                       − OSTALI KOJI SADRŽE HORMONE ILI OSTALE PROIZVODE IZ TAR, BROJA 2937:
                       − OSTALI KOJI SADRŽE ALKALOIDE ILI NJIHOVE DERIVATE:
  3004 50 00 00 − OSTALI; KOJI SADRŽE VITAMINE ILI OSTALE PROIZVODE IZ TAR. BROJA 2936
  3004 60 00 00 − OSTALI, KOJI SADRŽE AKTIVNE ANTIMALARIJSKE SUPSTANCE OPISANE U NAPOMENI 2 ZA PODBROJEVE UZ OVU GLAVU
  3004 90 00 00 − OSTALO (DMEK)