Carinska tarifa

  ODJELJAK V - MINERALNI PROIZVODI
  GLAVA 27 - MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENOZNE MATERIJE; MINERALNI VOSKOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2701 KAMENI UGALJ; BRIKETI RAZNIH OBLIKA I SLIČNA ČVRSTA GORIVA PROIZVEDENA OD KAMENOG UGLJA:
  2702 LIGNIT, AGLOMERISAN ILI NEAGLOMERISAN, OSIM GAGATA:
  2703 00 00 00 TRESET (UKLJUČUJUĆI TRESETNU SLAMU), NEAGLOMERISAN ILI AGLOMERISAN (FS11) (RZ11) (PDVEX)
  2704 00 KOKS I POLUKOKS OD KAMENOG UGLJA, LIGNITA ILI TRESETA, AGLOMERISAN ILI NEAGLOMERISAN; RETORTNI UGALJ:
  2705 00 00 00 GAS OD KAMENOG UGLJA, VODENI GAS, GENERATORSKI GAS I SLIČNI GASOVI, OSIM NAFTNIH GASOVA I OSTALIH GASOVITIH UGLJOVODONIKA (RZ11)
  2706 00 00 00 KATRAN DOBIJEN DESTILACIJOM KAMENOG UGLJA, LIGNITA ILI TRESETA I OSTALI MINERALNI KATRANI, DEHIDRATISANI ILI NEDEHIDRATISANI ILI DJELIMIČNO DESTILISANI ILI NE, UKLJUČUJUĆI REKONSTITUISANE KATRANE (RZ11)
  2707 ULJA I OSTALI PROIZVODI DESTILACIJE KATRANA KAMENOG UGLJA NA VISOKOJ TEMPERATURI; SLIČNI PROIZVODI KOD KOJIH MASA AROMATIČNIH SASTOJAKA PRELAZI MASU NEAROMATIČNIH SASTOJAKA:
  2708 SMOLA I KOKS OD SMOLE, DOBIJENI OD KATRANA KAMENOG UGLJA ILI OD DRUGIH MINERALNIH KATRANA:
  2709 00 NAFTA I ULJA DOBIJENA OD BITUMENOZNIH MINERALA, SIROVA:
  2710 ULJA DOBIJENA OD NAFTE I ULJA DOBIJENA OD BITUMENOZNIH MINERALA, OSIM SIROVIH; PROIZVODI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, KOJI SADRŽE PO MASI 70% ILI VIŠE ULJA OD NAFTE ILI ULJA DOBIJENA OD BITUMENOZNIH MINERALA, I AKO ČINE OSNOVNE SASTOJKE TIH PROIZVODA ; OTPADNA ULJA:
  2711 NAFTNI GASOVI I OSTALI GASOVITI UGLJOVODONICI:
  2712 VAZELIN; PARAFIN, MIKROKRISTALNI VOSAK OD NAFTE, PRESOVANI PARAFINI, OZOKERIT, VOSAK OD LIGNITA, VOSAK OD TRESETA, OSTALI MINERALNI VOSKOVI I SLIČNI PROIZVODI DOBIJENI SINTEZOM ILI DRUGIM POSTUPCIMA, OBOJENI ILI NEOBOJENI:
  2713 NAFTNI KOKS, BITUMEN OD NAFTE I OSTALI OSTACI OD ULJA OD NAFTE ILI IZ ULJA DOBIJENIH OD BITUMENOZNIH MINERALA:
  2714 BITUMEN I ASFALT, PRIRODNI; BITUMENOZNI ILI ULJNI ŠKRILJCI I TER-PIJESAK; ASFALTITI I ASFALTNE STIJENE:
  2715 00 00 00 BITUMENSKE MJEŠAVINE NA BAZI PRIRODNOG ASFALTA, PRIRODNOG BITUMENA, BITUMENA OD NAFTE, MINERALNOG KATRANA ILI MINERALNE KATRANSKE SMOLE (NPR,,: BITUMEN KIT MASTIKS, “CUT-BACKS“)
  2716 00 00 00 ELEKTRIČNA ENERGIJA