Carinska tarifa

  ODJELJAK V - MINERALNI PROIZVODI
  GLAVA 26 - RUDE, ZGURE I PEPEO
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2601 RUDE GVOŽĐA I KONCENTRATI, UKLJUČUJUĆI I PRŽENE PIRITE GVOŽĐA:
  2602 00 00 00 RUDE MANGANA I KONCENTRATI, UKLJUČUJUĆI MANGANOSNE RUDE GVOŽĐA I KONCENTRATE, SA SADRŽAJEM 20% ILI VIŠE MANGANA, RAČUNATO NA SUVI PROIZVOD (RZ11)
  2603 00 00 00 RUDE BAKRA I KONCENTRATI (RZ11)
  2604 00 00 00 RUDE NIKLA I KONCENTRATI (RZ11)
  2605 00 00 00 RUDE KOBALTA I KONCENTRATI (RZ11)
  2606 00 00 00 RUDE ALUMINIJUMA I KONCENTRATI (RZ11)
  2607 00 00 00 RUDE OLOVA I KONCENTRATI (RZ11)
  2608 00 00 00 RUDE CINKA I KONCENTRATI (RZ11)
  2609 00 00 00 RUDE KALAJA I KONCENTRATI (RZ11)
  2610 00 00 00 RUDE HROMA I KONCENTRATI (RZ11)
  2611 00 00 00 RUDE VOLFRAMA I KONCENTRATI (RZ11)
  2612 RUDE URANA ILI TORIJUMA I KONCENTRATI:
  2613 RUDE MOLIBDENA I KONCENTRATI:
  2614 00 00 00 RUDE TITANA I KONCENTRATI (RZ11)
  2615 RUDE NIOBIJUMA, TANTALA, VANADIJUMA ILI CIRKONIJUMA I KONCENTRATI:
  2616 RUDE PLEMENITIH METALA I KONCENTRATI:
  2617 OSTALE RUDE I KONCENTRATI:
  2618 00 00 00 GRANULISANA ZGURA (PIJESAK OD ZGURE) OD PROIZVODNJE GVOŽĐA ILI ČELIKA (RZ11)
  2619 00 ZGURA (OSIM GRANULISANE ZGURE) KOVARINA I OSTALI OTPACI OD PROIZVODNJE GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  2620 ZGURE, PEPEO I OSTACI (OSIM OD PROIZVODNJE GVOŽĐA ILI ČELIKA) KOJI SADRŽE ARSEN, METALE ILI NJIHOVA JEDINJENJA:
  2621 OSTALE ZGURE I PEPEO, UKLJUČUJUĆI I PEPEO MORSKIH ALGI; PEPEO I OSTACI OD SPALJIVANJA GRADSKOG OTPADA: