Carinska tarifa

  ODJELJAK V - MINERALNI PROIZVODI
  GLAVA 25 - SO; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; GIPS, KREČ I CEMENT
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  2501 00 SO (UKLJUČUJUĆI SO ZA JELO I DENATURISANU SO) I ČIST NATRIJUM-HLORID, UKLJUČUJUĆI U VODENOM RASTVORU ILI SA DODATKOM ANTIAGLOMERACIONIH SREDSTAVA ILI SREDSTAVA ZA BOLJU FLUIDNOST; MORSKA VODA:
  2502 00 00 00 PIRITI GVOŽĐA, NEPRŽENI (RZ11)
  2503 00 SUMPOR SVIH VRSTA, OSIM SUBLIMISANOG, TALOŽNOG I KOLOIDNOG SUMPORA:
  2504 GRAFIT, PRIRODNI:
  2505 PRIRODNI PIJESAK SVIH VRSTA, OBOJEN ILI NEOBOJEN, OSIM METALONOSNOG PIJESKA IZ GLAVE 26:
  2506 KVARC (OSIM PRIRODNOG PIJESKA); KVARCIT, UKLJUČUJUĆI GRUBO TESAN ILI SIJEČEN TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN, U BLOKOVE ILI PLOČE KVADRATNOG ILI PRAVOUGAONOG OBLIKA:
  2507 00 KAOLIN I OSTALE KAOLINSKE GLINE, KALCINISANE ILI NEKALCINISANE:
  2508 OSTALE GLINE (OSIM EKSPANDIRANIH GLINA IZ TAR, BROJA 6806), ANDALUZIT, KIJANIT I SILIMANIT, KALCINISANE ILI NEKALCINISANE; MULIT; ŠAMOTNE ILI DINAS-ZEMLJE:
  2509 00 00 00 KREDA (FS11) (RZ11)
  2510 PRIRODNI KALCIJUM FOSFATI, PRIRODNI ALUMINIJUM KALCIJUM FOSFATI I FOSFATNA KREDA:
  2511 PRIRODNI BARIJUM SULFAT (BARITI); PRIRODNI BARIJUM KARBONAT (VITERIT) KALCINISANI ILI NEKALCINISANI, OSIM BARIJUM OKSIDA IZ TARIFNOG BROJA 2816:
  2512 00 00 00 SILIKATNO FOSILNO BRAŠNO (NPR,: KISELGUR, TRIPOLIT I DIJATOMIT) I SLIČNE SILIKATNE ZEMLJE, KALCINISANE ILI NEKALCINISANE, PRIVIDNE SPECIFIČNE TEŽINE 1 ILI MANJE (RZ11) (UHU1)
  2513 PLOVUĆAC; SITNOZRNI KORUND; PRIRODNI KORUND, PRIRODNI GRANAT I OSTALE PRIRODNE MATERIJE ZA BRUŠENJE, TERMIČKI OBRAĐENE ILI NEOBRAĐENE:
  2514 00 00 00 ŠKRILJAC, UKLJUČUJUĆI GRUBO TESAN ILI SIJEČEN TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN U BLOKOVE ILI PLOČE KVADRATNOG ILI PRAVOUGAONOG OBLIKA (RZ11) (FS20)
  2515 MERMER, TRAVERTIN, EKOSIN I OSTALI KREČNJAČKI KAMEN ZA SPOMENIKE ILI GRAĐEVINARSTVO, PRIVIDNE SPECIFIČNE MASE 2,5 ILI VEĆE, I ALABASTER UKLJUČUJUĆI I GRUBO TESANE ILI SJEČENE TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN, U BLOKOVE ILI PLOČE KVADRATNOG ILI PRAVOUGAONOG OBLIKA:
  2516 GRANIT, PORFIR, BAZALT, PJEŠČAR I OSTALI KAMEN ZA SPOMENIKE ILI GRAĐEVINARSTVO, UKLJUČUJUĆI I GRUBO TESANE ILI SJEČENE TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN U BLOKOVE ILI PLOČE KVADRATNOG ILI PRAVOUGAONOG OBLIKA:
  2517 OBLUCI, ŠLJUNAK, LOMLJENI ILI DROBLJENI KAMEN, KOJI SE OBIČNO UPOTREBLJAVAJU KAO AGREGATI ZA BETON, ZA NASIPANJE DRUMOVA ILI ŽELEZNIČKIH PRUGA ILI ZA DRUGA NASIPANJA, KRUPNI BIJELUCI, UKLJUČUJUĆI I TERMIČKI OBRAĐIVANE; MAKADAM OD ZGURE, ŠLJAKE ILI SLIČNIH INDUSTRIJSKIH OTPADAKA, UKLJUČUJUĆI I MIJEŠANE SA MATERIJALIMA IZ PRVOG DIJELA OVOG TARIFNOG BROJA; TERMAKADAM; GRANULE, ODLOMCI I PRAH OD KAMENA IZ TAR, BR, 2515 ILI 2516, UKLJUČUJUĆI TERMIČKI OBRAĐENE:
  2518 DOLOMIT, NEZAVISNO JE LI KALCINISAN ILI SINTETISAN ILI NE, UKLJUČUJUĆI DOLOMIT KOJI JE GRUBO UOBLIČEN ILI SAMO REZAN, PILJENJEM ILI NA DRUGI NAČIN, U BLOKOVE ILI PLOČE PRAVOUGAONOG (UKLJUČUJUĆI KVADRATNOG) OBLIKA:
  2519 PRIRODNI MAGNEZIJUM KARBONAT (MAGNEZIT); TOPLJENI MAGNEZIJUM OKSID; SINTEROVANI MAGNEZIJUM OKSID SA SADRŽAJEM ILI BEZ SADRŽAJA MALIH KOLIČINA DRUGIH OKSIDA DODATIH PRIJE SINTEROVANJA; OSTALI OKSIDI MAGNEZIJUMA, ČISTI ILI NEČISTI:
  2520 GIPS; ANHIDRID GIPSA; PEČENI GIPS (KOJI SE SASTOJI OD KALCINISANOG GIPSA ILI KALCIJUM SULFATA) OBOJENI ILI NEOBOJENI, SA DODATKOM ILI BEZ DODATKA MALIH KOLIČINA UBRZIVAČA ILI USPORIVAČA VEZIVANJA:
  2521 00 00 00 KREČNJAČKI KAMEN KOJI SE UPOTREBLJAVA KAO TOPITELJ; KREČNJAČKI KAMEN, KOJI SE UPOTREBLJAVA ZA PROIZVODNJU KREČA I CEMENTA (RZ11)
  2522 KREČ NEGAŠEN, GAŠENI KREČ I HIDRAULIČNI KREČ, OSIM KALCIJUM OKSIDA I HIDROKSIDA IZ TAR, BROJA 2825:
  2523 PORTLAND CEMENT, ALUMINATNI CEMENT, CEMENT OD ZGURE, SUPERSULFATNI CEMENT I SLIČNI HIDRAULIČNI CEMENTI UKLJUČUJUĆI OBOJENE I U OBLIKU KLINKERA:
  2524 AZBEST:
  2525 LISKUN, UKLJUČUJUĆI CJEPKE; OTPACI OD LISKUNA:
  2526 STEATIT PRIRODNI, UKLJUČUJUĆI GRUBO TESAN ILI SIJEČEN TESTEROM ILI NA DRUGI NAČIN U BLOKOVE ILI PLOČE, KVADRATNOG ILI PRAVOUGAONOG OBLIKA; TALK:
  2528 00 00 00 BORATI PRIRODNI I NJIHOVI KONCENTRATI (KALCINISANI ILI NEKALCINISANI), OSIM BORATA IZDVOJENIH IZ PRIRODNE SLANE VODE; PRIRODNA BORNA KISJELINA KOJA SADRŽI DO 85% H3BO3 RAČUNATO NA SUV PROIZVOD (RZ11)
  2529 FELDSPAT; LEUCIT; NEFELIN I NEFELIN- SIJENIT; FLUORIT:
  2530 MINERALNE MATERIJE NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTE ILI NEOBUHVAĆENE: